Termos e condicións

Termos e condicións

 

PARA LER ESTAS CONDICIÓNS COIDADOSAMENTE

 

1. INTRODUCIÓN

Estas Condicións Xerais regularán expresamente as relacións entre Indicom Europa 2015 sl (empresa propietaria da marca Ulller) con domicilio social na rúa Zurbano 41, baixo 28010, Madrid e con CIF ESB87341327 e terceiros (en diante, "Usuarios ") que se rexistran como usuarios e / ou mercan produtos a través da tenda en liña do sitio web oficial de Uller (http://www.ullerco. Con, en diante "Tenda").

 

2. OBRIGAS DO USUARIO

2.1 O usuario comprométese, en xeral, a utilizar a tenda, a mercar os produtos e a utilizar cada un dos servizos da tenda con dilixencia, de acordo coa lei, a moral, a orde pública e o disposto nestes. Condicións xerais e tamén debe absterse de usalos de calquera xeito que poida impedir, danar ou prexudicar o funcionamento normal e o goce da tenda por parte dos usuarios ou que poida lesionar ou causar danos aos bens e dereitos de Máis malo, os seus provedores, usuarios ou en xeral de calquera terceiro.

 

3. PRODUTOS E PREZOS

3.1         Máis malo resérvase o dereito de decidir, en calquera momento, os Produtos que se ofrecen aos Usuarios a través da Tenda. En particular, pode engadir novos produtos aos ofrecidos ou incluídos na tenda en calquera momento, entendéndose que, salvo disposición en contrario, estes novos produtos rexeranse polo disposto nestas condicións xerais. Do mesmo xeito, resérvase o dereito de deixar de facilitar ou facilitar o acceso e uso en calquera momento e sen previo aviso de ningunha das diferentes clases de produtos ofrecidos na tenda.

 

3.2 Os produtos incluídos na tenda corresponderán da forma máis fiable posible que a tecnoloxía de visualización web permita aos produtos realmente ofrecidos. As características dos produtos e os seus prezos aparecen na tenda. Os prezos indicados na tenda son en euros e non inclúen o IVE, salvo indicación en contrario.

 

4. PROCEDEMENTO E FORMA DE PAGO DOS PRODUTOS

4.1 Nun prazo máximo de vinte e catro (24) horas, Máis malo enviará un correo electrónico ao usuario, confirmando a compra. O correo electrónico asignará un código de referencia de compra e detallará as características do produto, o seu prezo, os gastos de envío e os detalles das distintas opcións para realizar o pago dos produtos a Ulller.

 

4.2 O usuario que adquira un produto a través da tenda deberá realizar o pagamento a través dos sistemas de pago especificados na tenda.

 

4.3         Indicom Europe 2015 sl Arquivará os documentos electrónicos nos que se formaliza o contrato, enviando unha copia ao Usuario unha vez realizada a compra. O contrato realizarase en lingua española.

 

4.4 A confirmación do pedido enviada por Máis malo Non é válido como factura, só como proba de compra. A factura correspondente enviarase co Produto.

 

5. DEREITO DE RETIRADA

5.1 O usuario ten dereito de retirada polo que pode contactar Máis malo A través do correo electrónico ao seguinte enderezo: póñase en contacto con @ ullerco.com e desiste da compra nun prazo non superior a sete (7) días hábiles, contados desde a recepción do produto. O produto deberá enviarse xunto coa folla de devolución debidamente cuberta e unha copia do albará ou factura de entrega, debidamente cuberto, e o usuario comprador será o responsable do custo directo da devolución do produto. A devolución realizarase de acordo coas instrucións que Ulller lle indique ao usuario en resposta á súa notificación do exercicio da retirada. O usuario debe devolver o produto nun prazo máximo de sete (7) días despois de que Ulller indicase a forma de devolución.

 

5.2 A retirada implica a devolución do importe aboado. Para iso, o cliente deberá indicar na folla de devolución o número e o titular da tarxeta de crédito á que Máis malo Debe realizar o pago. O prazo para o dito pago establecerase na lei.

 

5.3 Non se poderá exercer o dereito de retirada cando o produto non se devolva no seu embalaxe orixinal e cando o produto non estea en perfecto estado.

 

6. ATENCIÓN Á CLIENTE

6.1 Para calquera incidencia, reclamación ou exercicio dos seus dereitos, o Usuario pode enviar un correo electrónico ao enderezo contact @ Máis malo. Con.

 

7. SERVIZO DE ENTREGA A DOMICILIO

7.1 O alcance territorial das vendas a través da tenda é exclusivamente para o territorio da Unión Europea, polo que o servizo de entrega só será para ese territorio. Os Produtos comprados a través da Tenda enviaranse ao enderezo de entrega indicado polo Usuario unha vez verificado o pagamento, sendo o prazo máximo de entrega de trinta (30) días establecido por defecto na Lei.

 

7.2 O servizo de entrega de Máis malo Realízase en colaboración con diferentes operadores loxísticos de recoñecido prestixio. Os pedidos non se servirán en caixas postais ou en hoteis ou outros enderezos non permanentes.

 

7.3 O custo do envío non está incluído no prezo dos Produtos. No momento da adquisición do produto, o usuario será informado do custo exacto de envío.

 

8. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

8.1 O usuario recoñece que todos os elementos da tenda e de cada un dos produtos, a información e os materiais contidos nela, as marcas, a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos e os programas informáticos empregados relación con eles, están protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Máis malo ou de terceiros, e que as Condicións Xerais non lle atribúen con respecto aos devanditos dereitos de propiedade industrial e intelectual ningún outro dereito que os contemplados especificamente no mesmo.

 

8.2 A non ser que o autorice Máis malo ou de ser o caso dos terceiros titulares dos dereitos correspondentes, ou a non ser que iso estea legalmente permitido, o Usuario non pode reproducir, transformar, modificar, desmontar, rexeitar, distribuír, alugar, prestar, poñer a disposición ou permitir o acceso público a través de calquera forma de comunicación pública dalgún dos elementos aos que se fai referencia no parágrafo anterior. O Usuario deberá usar os materiais, elementos e información aos que accede mediante o uso da Tenda só para as súas propias necesidades, obrigándose a non realizar, directa ou indirectamente, unha explotación comercial dos materiais, elementos e información obtidos a través de o mesmo.

 

8.3 O usuario debe absterse de eludir ou manipular calquera dispositivo técnico establecido por Máis malo ou por terceiros na tenda.

 

9. PROTECCIÓN DE DATOS

9.1 En cumprimento da Lei 15/99 LOPD, informámoslle que os seus datos persoais e outra información proporcionada a través do formulario de rexistro, así como a das transaccións realizadas, serán incluídos e gardados nun ficheiro para o seu tratamento, propiedade de Máis malo, sempre que non se solicite a súa cancelación. O tratamento irá destinado ao desenvolvemento e execución da venda, á atención personalizada dos produtos e servizos que adquire e á mellora da devandita atención, así como á promoción de produtos e servizos propios e de terceiras empresas relacionadas con Ulller.

Así mesmo, infórmaselle que os seus datos serán postos a disposición das empresas asociadas para os fins indicados. Máis malo Tratará estes datos coa máxima confidencialidade, sendo o único e exclusivo destinatario deles, e non realizando cesións ou comunicacións a terceiros distintos dos indicados pola normativa vixente.

O usuario autoriza expresamente a derivación, incluso a través de medios electrónicos, por Máis malo e das entidades mencionadas, de comunicacións comerciais e ofertas e concursos promocionais. □ si, acepto.

 

9.2 O usuario pode exercer en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, oposición ou cancelación contactando Máis malo, por correo electrónico dirixido a contact @ Máis malo.com, achegando unha copia do seu NIF ou documento de identificación substituto.

9.3. As respostas marcadas con * no formulario de inscrición son obrigatorias. A súa non resposta evitará que se faga a compra dos produtos seleccionados.

 

10. CONTRASEÑAS

10.1       Máis malo Facilitará o uso de contrasinais persoais para o usuario que se rexistra como tal no sitio web. Estes contrasinais serán empregados para acceder aos servizos prestados a través do sitio web. O usuario debe manter os contrasinais baixo a súa máis absoluta confidencialidade e, máis ben absoluta, asumindo, polo tanto, cantos danos ou consecuencias de calquera tipo se deriven da violación ou divulgación do segredo. Por razóns de seguridade, o usuario pode modificar en calquera momento o contrasinal para o acceso telemático aos servizos ligados ao sitio web. O usuario acepta notificar de inmediato a Ulller calquera uso non autorizado do seu contrasinal, así como o acceso de terceiros non autorizados a este.

 

11. COOKIES

11.1       Máis malo usa cookies co fin de mellorar os seus servizos, facilitar a navegación, manter a seguridade, verificar a identidade do usuario, facilitar o acceso ás preferencias persoais e rastrexar o seu uso da tenda. As cookies son ficheiros instalados no disco duro do ordenador ou na memoria do navegador na carpeta preconfigurada polo sistema operativo do Usuario para identificalo.

 

11.2 Se o usuario non quere que se instale unha cookie no seu disco duro, debe configurar o seu programa de navegación en Internet para que non as reciba. Do mesmo xeito, o Usuario pode destruír libremente as cookies. No caso de que o usuario decida desactivar as cookies, a calidade e velocidade do servizo pode diminuír e, incluso, perderán o acceso a algúns dos servizos ofrecidos na tenda.

 

12. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Estas condicións xerais réxense pola lei española. Calquera controversia derivada da interpretación ou execución que poida xurdir en relación coa validez, interpretación, cumprimento ou resolución deste contrato será sometida á Xurisdición e Competencia dos Xulgados e Tribunais da Cidade de Madrid, renunciando a calquera xurisdición que poida corresponder. ao Usuario, sempre que a lexislación aplicable o permita.